Monthly Archive:: July 2015

Bỏ liên kết khi chèn hình ảnh trong bài viết WordPress

Với WordPress cũng như các mã nguồn web khác đều cho phép bạn chèn hình ảnh trong bài viết, riêng về WordPress cho ta nhiều tùy chỉnh hơn thế cho tùy chỉnh về title, alt, caption, và description … và liên kết của hình ảnh trỏ đến mà mặc định liên kết này là link file hình ảnh bạn chèn vào. Chức năng này cũng rất hay tuy nhiên đôi …