301 và 302 redirect – Tối ưu sự chuyển hướng URL

Chào mọi người, nói về sự điều hướng các trang trong website ( redirect ) thì có lẽ không lạ với các bạn đang học về thiết kế web cũng như làm nghề web. Trong đó hai thông số của redirect page là 301 và 302 hôm nay mình muốn chia sẻ về cách sử dụng của hai dạng redirect này.

Redirect là gì?

Redirect là sự điều hướng một trang web, đây là một thông báo yêu cầu trình duyệt điều hướng sang một địa chỉ khác được khai báo trước.

Redirect Url Website

Redirect Url Website

Điều hướng 301 và 302 redirect

Redirect 301: Đây là cách mà bạn chuyển hướng website ( redirect ) vĩnh viễn, cách này bạn dùng trong việc đổi tên miền, cách chuyển hướng này không ảnh hưởng đến lượng truy cập trên site của bạn, đây là một sự thay thế hoàn toàn về URL Website, rất có lợi cho SEO.

Redirect 302: Chuyển hướng 302 là kiểu redirect tạm thời, cách này vẫn điều hướng bạn đến địa chỉ khác tuy nhiên vẫn ghi nhớ là url củ của bạn (chỉ dùng tạm thời). Với redirect 302 bạn có thể áp dụng cho việc chuyển hướng khi nâng cấp website.

Làm việc với Redirect 301

Mình sẽ trình bày các cách mà áp dụng chuyển hướng 301 một cách chi tiết. Đối với các ngôn ngữ cũng như sử dụng thông thường.

301 Redirect

301 Redirect

1. Redirect 301 với ColdFusion Redirect:

<!--
   <.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently"> 
   <.cfheader name="Location" value="http://www.new-url.com">
-->

2. 301 PHP Redirect

<!--
<? 
   Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); 
   Header( "Location: http://www.new-url.com" ); 
?> 
-->

3. 301 ASP Redirect

<!--
<%@ Language=VBScript %> 
<% 
  Response.Status="301 Moved Permanently" 
  Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/" 
%> 
-->

4. Redirect 301 với ASP.NET

<!--
   <script runat="server"> 
   private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
   { 
     Response.Status = "301 Moved Permanently"; 
     Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com"); 
   } 
   </script>
-->

5. 301 JSP (Java) Redirect

<!--
<% 
   response.setStatus(301); 
   response.setHeader( "Location", "http://www.new-url.com/" ); 
   response.setHeader( "Connection", "close" ); 
%> 
 
   CGI PERL Redirect 
   $q = new CGI; 
   print $q->redirect("http://www.new-url.com/");
-->

6. Redirect 301 với Ruby on Rails

<!--
def old_action 
   headers["Status"] = "301 Moved Permanently" 
   redirect_to "http://www.new-url.com/" 
end
-->
Làm việc với Redirect 302
302 Redirect

302 Redirect

1. Redirect 302 với PHP Script

<!--
<?php
  header("Location: http://www.new-url.com/");
  exit();
?>
-->

2. Redirect 302 với ASP.Net

<!--
<%@ Language="C#" %>
<%
  Response.Redirect("http://www.new-url.com/");
%>
-->

Kết luận: Đó là những gì mình tìm hiểu được, bạn nên tìm hiểu kỹ để áp dụng redirect 301 và 302 vào cho đúng nhằm phát huy hết tác dụng cũng như có sự tối ưu về chuyển hướng URL cho website của bạn.

Nguồn: Internet, Seotopvn.com, vietseo.net

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (5 votes cast)
301 và 302 redirect - Tối ưu sự chuyển hướng URL, 9.0 out of 10 based on 5 ratings
Share This