Cơ bản về ngôn ngữ php

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược, tổng quan về PHP, mình sẽ không nói nhiều đến những phần lý thuyết rườm rà, bài này mình chủ yếu ôn lại cũng như sơ lược về các phần cơ bản của PHP. Đề cập đến cách khai báo, biến, hằng… để các bạn làm quen một cách tổng quan về ngôn ngữ lập trình web PHP.

PHP cơ bản

PHP cơ bản

Khai báo mã lệnh PHP

Thẻ <? và thẻ ?> đánh đấu bắt đầu và kết thúc của phần mã PHP khá giống HTML về cấu trúc mở đầu kết thúc, qua đó máy chủ biết để xử lý và dịch mã cho đúng.
Mỗi dòng kết thúc bằng dấu “;
Trong trang html, các lệnh php nằm trong tag

<!--
    <?php Mã lệnh PHP ?>
    hoặc <? Mã lệnh PHP ?>
    hoặc <% Mã lệnh PHP %>
    hoặc <script language=php> Mã lệnh PHP </script>
-->

Các khối lệnh nằm trong {  … }
Tên mở rộng của file là php

Chú thích trong mã PHP

Cũng tương tự các ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng có phần cho mình chú thích ghi chú cho mã lệnh, và phần này không được thực thi khi server chạy code PHP trong file, chỉ cho người viết code ghi chú để phân biệt tránh nhầm lẫn code.

  // : 1 dòng

  / *
    ... Khối lệnh
  */

File PHP chỉ chạy khi nó được chuyển giao từ webserver. Vì vậy, muốn thực thi file php, bạn phải request nó thông qua webserver bạn có thể tham khảo cách cài đặt một web server local

Biến trong PHP

Biến dùng để chứa các giá trị trong quá trình tính toán, và các giá trị này thay đổi được. Biến trong PHP được bắt đầu bằng kí tự “$” sau đó là phần kí tự cho tên biến không bắt đầu bằng số và không trùng lặp với các từ khóa hàm trong PHP.
Khai báo :

  $TenBien=<giatri>;
  $b = 1000;       // biến b có giá trị là 100
  $b = "BCDOnline Blog"  // biến b có giá trị là "BCDOnline Blog"

Lệnh echo trong PHP

Đây là dòng lệnh cơ bản quan trọng trong PHP dùng để hiện giá trị của 1 biến, hiện 1 chuỗi ra bên ngoài.
Ví dụ :

<?php
   $hoten = "BCDOnline Blog";  //Tạo biến hoten và gán giá trị.
   echo $hoten;         //Hiện giá trị biến hoten.
?>

Hằng trong PHP

Hằng là một thành phần ngược lại so với biến, hằng là một giá trị không đổi được khái báo bởi hàm define(), đối với hằng thì không được viết dấu $ ở trước, chỉ được gán giá trị một lần duy nhất.
Khai báo:

  define ("tên_hằng","giá trị của hằng");

Ví dụ:

  define ("WEB","BCDOnline.Net");// Định nghĩa hằng WEB với giá trị là "BCDOnline.Net"

Ngoài ra còn rất nhiều hằng mà php định nghĩa sẵn:
Ví dụ:

 • _FILE_ : tên của script file đang được thực hiện.
 • _LINE_ : số dòng của mã script đang được thực hiện trong script file hiện tại.
 • _PHP_VERSION_ : version của PHP
 • _PHP_OS : tên hệ điều hành mà PHP đang chạy..

Kiểu dữ liệu cơ bản trong php

:
Tất cả các biến PHP đều có kiểu dữ liệu riêng. Kiểu dữ liệu của biến sẽ được tự động xác định bởi giá trị đặt vào biến.
Ví dụ:

  $a=1 // $a là kiểu integer
  $a=1.2 // Bây giờ, nó là kiểu double
  $a="1" // Và bây giờ nó là kiểu string
Kieu du lieu PHP

 

Các phép toán trong PHP

Phép toán trong ngôn ngữ lập trình web PHP cách hoạt động cũng tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác và cách dùng và khai báo như sau:

 	Số học: +. -, *, /, % (chia lấy dư)
 	So sánh: ==, >=, , < , !=
 	Ghép chuỗi: .
 	Logic: ! , && , ||
 	Tăng 1: ++
 	Giảm 1: --
 	Gán: =

Kết luận: Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về PHP bài này sẽ là nền tảng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn và viết được các ứng dụng bằng PHP.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
Cơ bản về ngôn ngữ php, 8.5 out of 10 based on 6 ratings
Share This