Hàm (function) trong php

Hàm (function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới.
Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.

Khai báo:

<!--
function <Tên hàm>(<tham số 1>,<tham số 2>,...){
	........
	[return giá trị;]
}
-->

Hàm có thể có hoặc không có tham số tùy vào mục đích sử dụng của bạn tương tự như Hàm Trong C.

Ví dụ:
Tạo file ham.php hàm này tìm số lớn nhất trong 3 số.
Định nghĩa hàm: gõ ở đâu đó (trong tag head):

<!--
<?php
   function solonnhat($a,$b,$c) //php không chú ý gì đến các lệnh trong hàm cho đến khi hàm được gọi
   {
     $m=$a;
     if ($b>$m) $m=$b; 
     if ($c>$m) $m=$c;
     return $m; 
   }
?>
-->

Sử dụng hàm: trong tag body

<!--
Số lớn nhất là :
<?php
   $x=8; $y=12; $z=10; $m=4; $n=19;
   $t=solonnhat($x, $y,$z);
   $s=solonnhat($t, $m,$n);
   echo $s;
?>
-->

Kết luận: Chúng ta vừa tìm hiểu về hàm trong PHP, cách khai báo và sử dụng nó. Trong PHP có rất nhiều hàm bổ ích mà mình nên sử dụng và tất nhiên là chúng ta có thể tạo hàm sử dụng cho riêng mình bằng cách như trên. Good luck!..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (4 votes cast)
Hàm (function) trong php, 9.3 out of 10 based on 4 ratings
Share This