Hướng dẫn chèn script quảng cáo hai bên

Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẽ với mọi người một script cũng khá hay đó là tạo quảng cáo hai bên. Khi thiết kế web, blog cố định kích thước thì hai bên biên người ta sẽ tậng dụng để đặt quảng cáo.

Đầu tiên bạn phải download file này về: Quảng cáo hai bên

Muốn chèn quảng cáo hai bên bạn cần có site trước khi chèn và file mà bạn muốn chèn ví dụ là file index.html, home.php, abc.aspx…

Đầu tiên bạn mở thư mục lên copy file floater_xlib.js vào site của bạn, chèn đoạn code sau đây vào thẻ head trong file mà bạn muốn chèn quảng cáo.

<!--
   <SCRIPT src="floater_xlib.js" type=text/javascript></SCRIPT>
-->

Tiếp tục copy đoạn code sau vào thẻ head:

<!--

<SCRIPT type=text/javascript>

var slideTime = 700;
var floatAtBottom = false;

function pepsi_floating_init()
{
	xMoveTo('floating_banner_right', 887 - (1024-screen.width), 0);

	winOnResize(); // set initial position
	xAddEventListener(window, 'resize', winOnResize, false);
	xAddEventListener(window, 'scroll', winOnScroll, false);
}
function winOnResize() {
	checkScreenWidth();
	winOnScroll(); // initial slide
}
function winOnScroll() {
 var y = xScrollTop();
 if (floatAtBottom) {
  y += xClientHeight() - xHeight('floating_banner_left');
 }
 
 xSlideTo('floating_banner_left', (screen.width - (800-775) - 770)/2-115 , y, slideTime); // Chỉnh khoảng cách bên trái
 xSlideTo('floating_banner_right', (screen.width - (800-795) + 770)/2, y, slideTime); // // Chỉnh khoảng cách bên Phải
}
	
function checkScreenWidth()
{
	if( document.body.clientWidth < 926 )
	{	
		document.getElementById('floating_banner_left').style.display = 'none';
		document.getElementById('floating_banner_right').style.display = 'none';
	}
	else
	{
		document.getElementById('floating_banner_left').style.display = '';
		document.getElementById('floating_banner_right').style.display = '';	
	}
}

</SCRIPT>

-->

Ở đây bạn có thể chỉnh sửa khoảng cách theo chú thích trong file trên.

Tiếp theo copy doạn code sau đây vào trong thẻ body trong file bạn.

<!--

<div id="floating_banner_left" style="text-align:right; position:absolute; overflow:hidden; top: 0px; left: 0px; width: 105px; border: 0px solid #000;">
<div id="floating_banner_left_content">
  <a href="http://bcdonline.net/" target="_blank"><img src="hinh1.gif" border="0" width="105px" alt="" /></a><br />
</div>
</div><div id="floating_banner_right" style="text-align:left; position:absolute; overflow:hidden; top: 0px; right: 0px; width: 105px; border: 0px solid #000;">
	<div id="floating_banner_right_content" >
  <a href="http://bcdonline.net/" target="_blank"><img src="hinh2.gif" border="0" width="105px" alt="" /></a><br />
</div>
</div>
<script>
	runQuery();
</script>
<script>
	pepsi_floating_init();
</script>

-->

Bạn có thể chỉnh sửa các thông số cũng như địa chỉ hình cho phù hợp, bây giờ test thử đi! hii…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.1/10 (9 votes cast)
Hướng dẫn chèn script quảng cáo hai bên, 8.1 out of 10 based on 9 ratings
Share This