Lập trình PHP – Cắt bỏ dấu trong chuỗi có dấu

Trong một số trường hợp nào đó bạn muốn đoạn chuỗi trong Web bạn không có dấu dù người dùng nhập một câu tiếng Việt có dấu. Ví dụ: muốn hiển thị tiêu đề không dấu, nội dung thẻ meta không dấu… Hôm nay chúng ta sẽ xử lý vấn đề đó bằng cách dùng ngôn ngữ PHP.

Hàm StrUnicode cắt dấu

Đầu tiên bạn phải có môi trường PHP bằng cách cài đặt Appserv hay bất kỳ một gói PHP nào. Sau đó vào thư mục gốc của web server tạo file trắng lưu lại với tên phpfunction.php, bạn mở file đó lên và gõ đoạn code sau:

<!--
<?
function stripUnicode($str){
 if(!$str) return false;
  $unicode = array(
   'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
   'd'=>'đ',
   'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
   'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
   'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
   'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
   'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
  );
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni) $str = preg_replace("/($uni)/i",$nonUnicode,$str);
return $str;
}
?>
-->

Sau đó lưu lại vaog thực hiện bước típ theo.

Áp dụng cắt dấu trong chuỗi

Bạn tạo một file tên tùy ý giả sử là index.php include file php phpfunction.php vừa viết vào, sau đó tiến hành nhập chuỗi có dấu gán vào biến vào gọi hàm để chuyển từ chuỗi có dấu sang không dấu.

<!--
<? include "phpfunction.php"; ?>
<?
	$chuoicodau="bcdOnline lập trình php";
	
	echo "Chưa chuyển: ".$chuoicodau."<br />";
	
	echo "Đã chuyển: ".stripUnicode($chuoicodau );
?>
-->

Sau đó lưu lại vào tiến hành test thử trên bất kỳ trình duyệt nào bạn sẽ nhận được kết quả!

Chuyển chuỗi có dấu sang không dấu

Chuyển chuỗi có dấu sang không dấu

Bạn có thể áp dụng vào nơi nào mà bạn muốn chuyển đổi thành không dấu ví dụ hiển thị tiêu đề không dấu trong php.

<!--
Ban đầu:
<title><?php echo $row_tintuc['TieuDe']; ?></title>

Thay thế bằng
<title><?php echo stripUnicode( $row_tintuc['TieuDe'] ) ; ?></title>
-->

Kết luận:

Bạn hoàn toàn có thể dùng lập trình php để cắt chuỗi có dấu sang chuỗi không dấu, bài viết này mang tính chất thực hành nên bạn phải có kiến thức về php cơ bản trước mới nắm được. Hii.. Chúc thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (5 votes cast)
Lập trình PHP - Cắt bỏ dấu trong chuỗi có dấu, 8.8 out of 10 based on 5 ratings
Share This