Quản lý section, category, Article

Ở bài trước ta đã tìm hiểu về các khái niệm cơ bản và cũng khá quan trọng của joomal này rùi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quản lý chúng trong administration của joomla.

Quản lý section (thể loại tin):
Nhắp Menu Content >> Section Manager:

 • Tạo: Nhắp nút New (hình trên)
 • Title : Tên section
 • Alias: tên tắt
 • Description : Mô tả section
 • Xong nhắp nút Save.

Ví dụ: Tạo section Tin xã hội như hình dưới. Xong tạo tiếp 1 section tên Vi tính

 • Chỉnh sửa: Chọn section rồi nhắp nút Edit (hình trên)
 • Xóa: Chọn section rồi nhắp nút Delete(hình trên)

Quản lý category (loại tin):
Nhắp menu Content >> Category Manager:

 • Tạo: Nhắp nút New (hình trên)
 • Title: Tên category
 • Alias : tên tắt
 • Description : Mô tả category
 • Xong nhắp nút Save

Ví dụ: Tạo category Khoa học trong section Tin xã hội như hình dưới. Tương tự, tạo 3 category:

 • Tạo category Giáo dục trong section Tin xã hội.
 • Tạo category Kinh nghiệm trong section Vi tính.
 • Tạo category Giải trí trong section Vi tính.

Quản lý Article(tin)
Nhắp menu Content >> Article Manager:

 • Chỉnh: Chọn tin rồi nhắp nút Edit
 • Xóa: Chọn tin rồi nhắp nút Delete
 • Tạo: Nhắp nút New (hình trên) và nhập theo hướng dẫn như trong hình
 • Hãy vào 1 tờ báo tìm tin copy vào mỗi loại tin 2- 4 tin.

Kết luận: Vậy là ta có thể xem danh sach, sắp xếp thứ tự cũng như chỉnh sửa, thêm, xóa các chủng loại, thể loại, tin. Nhiu đó đủ làm site tin tức đơn giản. hi.. bài tiếp theo sẽ hướng đến tạo menu trong joomla. good luck!.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Quản lý section, category, Article, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Share This