Sử dụng LINQ to SQL truy vấn CSDL trong ASP.Net

Chào mọi người, cũng lâu rồi không viết bài cho phần học lập trình WEB ASP.Net hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một quyển Ebook rất hay về công nghệ LINQ to SQL Tutorial do bạn Đào Hải Nam dịch từ blog ScottGu.

LINQ là gì?

LINQ là viết tắt của từ “Language Integrated Query” đây là một tập hợp các phương thức, thành phần cho cách viết truy vấn dữ liệu ngay trong ngôn ngữ lập trình như C#, VB, JS… LINQ chỉ được hỗ trợ ở phiên bản thư viện .net framework 3.5 trở lên. LINQ bao gồm nhiều thành phần như: LINQ to Objects, LINQ enabled ADO.Net, LINQ to XML trong đó LINQ enabled ADO.Net chứa LINQ to SQL chính là nội dung chính mà bcdonline.net muốn chia sẻ qua ebook.

Các thành phần của LINQ

Các thành phần của LINQ

Tất cả các bạn đã và đang học về WEB Form ASP.Net hay Windown Form ASP.Net đều biết đến ADO.NET đó là tập các phương thức, cách thức mà ta tương tác với CSDL, LINQ là một phiên bản sau của ADO.NET nó được đánh giá là tối ưu hơn, có nhiều công cụ hơn, tuy cũng khó hơn vì chúng ta đã quen sử dụng ADO.Net một thời gian dài rồi.

LINQ to SQL là gì?

LINQ to SQL là một phiên bản khái quát, hiện thực hóa về quan niệm bản đồ quan hệ trong CSDL, LINQ to SQL được tích hợp sẳn trong .net framework 3.5 trở lên, bạn có thể mo tả được dữ liệu bằng cách dùng các lớp .Net, sau đó truy vấn vào trong CSDL để thực hiện các chức năng.

LINQ to SQL hỗ trợ tất cả các công cụ, đồ chơi cho bạn kết nối CSDL transaction, view, stored procedure … tất cả sẳn sàng cho bạn sử dụng, một cách chuyên nghiệp nhất.

Tổng quan về Ebook LINQ to SQL

Quyển sách bcdonline.net giới thiệu hôm nay bao gồm những gì cơ bản nhất về LINQ to SQL và bạn có thể học được qua các ví dụ, demo dùng hai ngôn ngữ lập trình phổ biến trong hệ .NET đó là C# và VB. Tất cả thực hiện từng bước và có hướng dẫn rõ ràng nhất cho phép các bạn học tập một cách thuận lợi và dễ dàng nhât.

LINQ to SQL Tutorial

Bài 1: Sử dụng LINQ to SQL:

 1. LINQ to SQL là gì?
 2. Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL:
 3. Tìm hiểu lớp DataContext
 4. Các ví dụ LINQ to SQL
  • Lấy các Product từ CSDL
  • Cập nhật một sản phẩm trong CSDL
  • Chèn thêm một phân loại mới và hai sản phẩm vào CSDL
  • Xóa các sản phẩm
  • Gọi một thủ tục
  • Lấy các sản phẩm và phân trang
 5. Tổng kết

Bài 2: Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu

 1. Tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL
 2. Các lớp thực thể
 3. Tạo các lớp thực thể từ CSDL
 4. Cách đặt tên và ngữ pháp số nhiều
 5. Quan hệ giữa các thực thể
 6. Delay/Lazy Loading
 7. Dùng các Stored Procedure, Dùng SPROCS để cập nhật/xóa,thêm dữ liệu
 8. Tổng kết

Bài 3: Truy vấn Cơ sở dữ liệu

 1. Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to SQL
 2. Lấy các sản phẩm
 3. Trực quan hóa các câu truy vấn LINQ to SQL trong trình gỡ lỗi
 4. Gắn nối các câu truy vấn LINQ to SQL vào các control LINQ to SQL
 5. Data Sharping
 6. Phân trang kết quả truy vấn
 7. Tổng kết

Bài 4: Cập nhật cơ sở dữ liệu

 1. CSDL Northwind được mô hình hóa dùng LINQ to SQL, Change Tracking và DataContext.SubmitChanges()
 2. Các ví dụ Insert và Delete
  • Thêm một sản phẩm
  • Xóa các sản phẩm
 3. Cập nhật thông qua các quan hệ
 4. Transactions
 5. Kiểm tra dữ liệu và Business Logic
 6. Hỗ trợ kiểm tra các giá trị thuộc tính dựa trên schema của CSDL
 7. Hỗ trợ tùy biến việc kiểm tra giá trị các thuộc tính
 8. Hỗ trợ tùy biến việc kiểm tra tính hợp lệ của thực thể
 9. Tùy biến các phương thức kiểm tra việc thêm/xóa/sửa dữ liệu
 10. Nâng cao: Xem danh sách thay đổi cho Transaction
 11. Xử lý các thay đổi đồng thời với Optimistic Concurrency
 12. Dùng SPROCs hoặc tùy biến logic các câu SQL

Bài 5: Sử dụng asp:LinqDataSource

 1. Ứng dụng mẫu mà chúng ta sẽ xây dựng:
  • Bước 1: Định nghĩa mô hình dữ liệu
  • Bước 2: Tạo danh sách sản phẩm
  • Bước 3: Bỏ các cột không cần thiết
  • Bước 4: Lọc danh sách sản phẩm
  • Bước 5: Thêm các quy tắc kiểm tra logic
 2. Tổng kết

Bài 6: Lấy dữ liệu dùng Stored Procedure

 1. Dùng SPROC hay không SPROC? Đó là một vấn đề
 2. Các bước ánh xạ và gọi SPROC dùng LINQ to SQL
 3. Cách ánh xạ một SPROC vào một DataContext của LINQ
 4. Cách gọi SPROC mới được tạo
 5. Ánh xạ kiểu trả về của phương thức SPROC vào một lớp trong mô hình dữ liệu
 6. Xử lý các tham số thủ tục dạng OUTPUT
 7. Xử lý các thủ tục trả về nhiều kiểu kết quả khác nhau, Hỗ trợ các hàm do người dùng tự định nghĩa (UDF)
 8. Tổng kết

Bài 7: Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure

 1. Tạo lớp truy xuất dữ liệu (chưa dùng đến các thủ tục)
 2. Thêm các quy tắc kiểm tra dữ liệu vào các lớp mô hình dữ liệu
 3. Thêm phương thức GetCustomer() vào lớp DataContext
 4. Dùng lớp truy cập dữ liệu (chưa sử dụng SPROC)
 5. Chờ một giây – Tôi nghĩ bài viết này định nói về việc dùng SPROC cơ mà ?
 6. Cách sử dụng SPROC để thực hiện Insert/Update/Delete
 7. Thêm một Order bằng cách dùng SPROC
 8. Thực hiện cập nhật dùng SPROC
 9. Dùng lớp DAL lần nữa
 10. Một số ưu điểm của việc dùng SPROC
 11. Dùng các tham số dạng output
 12. Sẽ thế nào nếu một SPROC phát ra một lỗi?
 13. Tôi có thể viết code thay vì dung ORM designer để gọi SPROC?
 14. Tổng kết

Bài 8: Thực thi các biểu thức SQL tùy biến

 1. Dùng các câu truy vấn SQL tùy biến với LINQ to SQL
 2. Dùng ExecuteQuery
 3. Tùy biến các biểu thức SQL và theo vết (tracking) các thao tác cập nhật:
 4. Tùy biến các biểu thức SQL với các lớp của bạn
 5. Tùy biến các câu SQL cho Inserts/Updates/Deletes
 6. Tổng kết

Bài 9: Dùng biểu thức LINQ tùy biến với

 1. Tóm tắt: dùng với một mệnh đề where được khai báo
 2. Dùng các sự kiện Selecting với
 3. Thực hiện các phép chiếu khi truy vấn với sự kiện Selecting
 4. Tổng kết

DOWNLOAD FREE EBOOK LINQ to SQL TUTORIAL

Kết luận: LINQ to SQL cung cấp một cách thức đơn giản, sáng sủa để mô hình hóa lớp dữ liệu trong ứng dụng
của bạn. Đây là một công nghệ hay và mới được đánh giá là đáng để nghiên cứu. Mong là ebook mà bcdonline.net giới thiệu sẽ giúp được các bạn, Chúc các bạn học tập tốt, rút được nhiều điều hay từ Ebook LINQ to SQL Tutorial này.

Site chính:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Sử dụng LINQ to SQL truy vấn CSDL trong ASP.Net, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Share This